Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art, 14 ustawy z dnia 07 września 1991 roku – ustawy o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 109, póz. 1161 ) ze zm.. wynikającymi z ustawy z dnia19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, póz. 458 z późn. zmianami) przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci, które od początku roku szkolnego, w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5roku.

Na podstawie art.6 powołanej wyżej ustawy Gminne Przedszkole w Michałowicach jest przedszkolem publicznym, gdyż dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje; prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego; pełni funkcję wychowawczo – dydaktycznąi opiekuńczą; Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych wykorzystywanych w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia. Przeprowadzane remonty i modernizacje pomieszczeń przedszkolnych podnoszą ich estetykę i funkcjonalność.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

W tym czasie odbywają się zajęcia wychowawczo-dydaktyczne planowane przez nauczycielki, zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci oraz zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców. Ideę pracy naszego przedszkola opieramy, zgodnie z tendencjami współczesnej pedagogiki na poglądzie, według którego podstawą wychowania i nauczania jest zrozumienie potrzeb dziecka i jak najlepsze ich zaspakajanie.

Praca oparta na partnerstwie i współpracy między nauczycielem, dzieckiem i jego rodzicami zapewni dziecku wszechstronny rozwój, pozwoli bezstresowo osiągnąć dojrzałość szkolną i przygotuje do życia w społeczeństwie. Miły i serdeczny stosunek całego personelu do dziecka i jego rodziny zapewni mu potrzebę poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. 

Dziecko uczy się działania w środowisku społeczności dziecięcej, zdobywa nowe doświadczenia i wiadomości, które wzbogacają procesy rozwojowe. Możliwe jest to wówczas, gdy dziecko akceptuje środowisko przedszkolne, dobrze się w nim czuje, jest rozumiane, akceptowane a także może liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony dorosłych.

Dążymy do tego, aby nauczyciel w naszym przedszkolu był doradcą, przewodnikiem, kimś kto potrafi wyjaśnić i przybliżyć świat ale również ze zrozumieniem i życzliwością ukoić dziecięce łzy i niepowodzenia. Pomoże w rozwiązywaniu dziecięcych problemów, wskaże właściwą drogę postępowania. Dążymy do tego aby w naszym przedszkolu dzieci były bezpieczne, radosne, wszechstronnie rozwinięte, osiągały dojrzałość szkolną a rodzice współuczestniczyli w życiu przedszkola i byli zadowoleni z jego usług.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-01-2019 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 106